Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp, huyện Tân Hồng: triển khai công văn của Sở Thông tin và Truyền thông việc hướng dẫn cài đặt, sử dụng và truyền thông về ứng dụng PC-Covid, quét mã QR trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Tên file: 1237_STTTT-CNTT_15112021-signed.pdf
Tải về

Phụ lục I

TƯ LIỆU HƯỚNG DẪN VỀ ỨNG DỤNG PC-COVID VÀ QUÉT MÃ QR

(Kèm theo Công văn số       /STTTT-CNTT ngày      /11/2021
của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp)

  1. Tư liệu hướng dẫn cài đặt ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn):

https://drive.google.com/drive/folders/1FWoUUdw2fcVu-q5y-5dU5r7-OWLafYPY?usp=sharing

  1. Tư liệu hướng dẫn đăng ký mã QR địa điểm trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn):

https://drive.google.com/drive/folders/1X_QjD4UtDN28NBTRk01QinpESiZHoVx2?usp=sharing

  1. Tư liệu hướng dẫn khai báo y tế trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn):

https://drive.google.com/drive/folders/1Ce1y0wSdcOBMBMNVBlWWFrtM9gLxHiVZ?usp=sharing

  1. Tư liệu hướng dẫn khai báo di chuyển nội địa trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn):

https://drive.google.com/drive/folders/1l3JznanKJH1CgRhL9EGWkVJ-YJ9U_1a3?usp=sharing

  1. Tư liệu hướng dẫn phản ánh trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn):

https://drive.google.com/drive/folders/1p7yvhnDyJKXOq1tsE_o4qoOaTdnbYsjI?usp=sharing

  1. Tư liệu hướng dẫn xuất trình mã QR nơi công cộng (gồm tài liệu và video hướng dẫn):

https://drive.google.com/drive/folders/1PATdwWh9Tt0F-XUn0zsrxRgISA8ilHyc?usp=sharing

 

 

Phụ lục II

TƯ LIỆU TRUYỀN THÔNG VỀ ỨNG DỤNG PC-COVID VÀ QUÉT MÃ QR (Kèm theo Công văn số       /STTTT-CNTT ngày      /11/2021

của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp)

  1. Clip giới thiệu về ứng dụng PC Covid:

https://drive.google.com/file/d/1SXV_j7MiaRNLPEj5KoaWtFUSv6XQbTMi/view?usp=sharing

  1. Video ca nhạc truyên truyền về PC Covid và quét QR:

https://drive.google.com/file/d/1XjAGK8McHbesEXTz157d-rv_RiFiJ-gq/view?usp=sharing

  1. Clip TVC tuyên truyền về quét mã QR ở nơi công cộng:

https://drive.google.com/file/d/1tcf7bI3qEyj4OiEVLzmP-KZAGyOJ_0ir/view?usp=sharing

  1. Bộ tài liệu in ấn (Brochure, Poster, Standee, Tờ rơi…) giới thiệu về PC Covid và quét mã QR nơi công cộng:

https://drive.google.com/drive/folders/1-KyDo1-CGZOwfirtbeBtu3Cp4NNgtD8F?usp=sharing

Nguồn: tài liệu của Sở truyền thông và thông tin (sưu tầm: trường THCS Nguyễn Văn Tiệp)