LỊCH TRỰC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC TỪ NGÀY 20 ĐẾN NGÀY 02-05-2020

Tên file: 13-LICH-TRUC-NGHI-DICH-COVID-19-1.doc
Tải về

  Thực hiện Công văn số 406/PGDĐT, ngày 15 tháng 04 năm 2020 của Phòng GD&ĐT Tân Hồng về việc tiếp tục cho học sinh tạm nghỉ học để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

   Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp, thực hiện phân công trực, giải quyết công việc đột xuất trong thời gian học sinh nghỉ học để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, cụ thể như sau:

 

Stt Họ và tên Chức vụ Ngày trực Ghi chú
1 Nguyễn Văn Đồng Tiến

Phạm Văn Tú

Hiệu trưởng

Nhân viên

20/04/2020 0918054985

0942337874

2 Lê Văn Dững Phó Hiệu trưởng 21/04/2020 0943412301
3 Nguyễn Văn Đồng Tiến

Phạm Văn Tú

Hiệu trưởng

Nhân viên

22/04/2020 0918054985

0942337874

4 Lê Văn Dững Phó Hiệu trưởng 23/04/2020 0943412301
5 Nguyễn Văn Đồng Tiến

Phạm Văn Tú

Hiệu trưởng

Nhân viên

24/04/2020 0918054985

0942337874

6 Lê Văn Dững Phó Hiệu trưởng 25/04/2020 0943412301
7 Nguyễn Văn Đồng Tiến

Phạm Văn Tú

Hiệu trưởng

Nhân viên

27/04/2020 0918054985

0942337874

8 Lê Văn Dững Phó Hiệu trưởng 28/04/2020 0943412301
9 Nguyễn Văn Đồng Tiến

Phạm Văn Tú

Hiệu trưởng

Nhân viên

29/04/2020 0918054985

0942337874

10 Lê Văn Dững Phó Hiệu trưởng 30/04/2020 0943412301
11 Nguyễn Văn Đồng Tiến Hiệu trưởng 01/05/2020 0918054985
12 Tô Văn Hồng Chủ tịch Công đoàn 02/05/2020 0375100493

Tất cả quý cơ quan, đối tác công việc, phụ huynh và học sinh xin liên hệ công việc qua 02 hình thức:

– Gặp trực tiếp tại nhà trường;

– Hoặc gọi điện qua các số liên lạc như trên.

  Trên đây là phân công trực, giải quyết công việc đột xuất trong thời gian học sinh nghỉ học để thực hiện các biện pháp chống dịch bệnh Covid-19. Đề nghị các bộ phận phụ trách, cá nhân được phân công quan tâm thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, phải báo cáo kịp thời về Hiệu trưởng để được hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

– PGD (báo cáo);                                                                                      (Đã ký)

– UBND thị trấn (báo cáo);

– CA thị trấn (báocáo);

– BGH (theo dõi);

– CB-GV-NV được phân công (thực hiện);

– Lưu: VT, CM, 05b.                                                                     Nguyễn Văn Đồng Tiến