Kế hoạch thực hiện thời gian năm học 2021-2022

Tên file: 269-Ke-hoach-thoi-gian-nam-hoc-2021-2022_Dung.pdf
Tải về

KẾ HOẠCH

Thực hiện thời gian năm học 2021– 2022

 

Thực hiện Hướng dẫn số 1050/HD-PGDĐT, ngày 03/9/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Hồng, về việc thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông;

Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp xây dựng kế hoạch thời gian năm học 2021-2022, nội dung cụ thể như sau: